VW Hamme

Richtlijnen voor spelers

Algemeen

 1. Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek in de club.
 2. Als de trainer, afgevaardigde of iemand van de technische staf het woord neemt, zwijgen alle spelers.
 3. Het gebruik van obscene en beledigende taal en/of racistische of onverdraagzame uitlatingen worden op en naast het terrein nooit getolereerd en zullen steeds bestraft worden.
 4. Ook fysiek geweld en pesterijen zijn uiteraard uit den boze.
 5. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor de tegenstander.

Kleedkamer

 1. De kleedkamer is geen speelplaats en is enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. De materiaalruimte mag enkel betreden worden door de spelers onder de begeleiding van de trainer.
 2. Breng geen waardevolle voorwerpen of geld mee naar de kleedkamer.
 3. Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche!
 4. Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn gebruikte outfit ordelijk weg in zijn sporttas. De sporttassen kunnen gecontroleerd worden!
 5. Na de wedstrijd wordt op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld.
 6. Orde en netheid in de kleedkamer. De trainers zullen in samenwerking met de afgevaardigden en de spelers instaan voor de orde en netheid van de kleedkamers. Dit omvat o.a.:
 • De spelers bewaren de orde in de kleedkamer; ook al is de trainer niet aanwezig.
 • Vooraleer terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen schoongemaakt in de daarvoor bestemde wasbakken waar de nodige schuurborsteltjes en kraantjes zijn voorzien.
 • Gooi je blikjes, papiertjes, … in de vuilnisbak.
 • Er wordt niet met water, aarde of andere projectielen gegooid in de kleedkamers.
 • Kledij of schoenen worden niet onder de douches uitgespoeld.
 • Wanneer u bij het betreden van de kleedkamers een abnormaliteit vaststelt (beschadiging en/of een vuile kleedkamer) dient men dit onmiddellijk te melden aan de afgevaardigde, het secretariaat of de jeugdcoördinator.
 • De volledige ploeg is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer.

Wanneer iedereen zich aan bovenstaande punten houdt zullen alle ploegen steeds in een aangename propere kleedkamer terecht kunnen. De trainer en/of ploegafgevaardigden blijven steeds bij de ploeg tot de laatste speler is vertrokken en zien erop toe dat de kleedkamer netjes achterblijft. Bij veelvuldige overtredingen zal dit gemeld worden aan het jeugdbestuur en zullen er gepaste maatregelen genomen worden.

Trainingen

 1. Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld aan de trainer via Pro Soccer Data
 2. Elke speler is minimaal een kwartier vóór het begin van de training aanwezig op de club.
 3. Elke kwetsuur wordt vóór de training gemeld aan de trainer.
 4. Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij dient aangepast aan de weersomstandigheden.
 5. De spelers worden verondersteld steeds beenbeschermers te dragen tijdens trainingen.
 6. De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de trainer naar het trainingsveld.
 7. Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
 8. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen.
 9. Spelers die op gelijk welke manier de training blijven storen, worden gesanctioneerd.
 10. Indien door weersomstandigheden een alternatieve training wordt gegeven, hetzij in zaal of looptraining , dient iedere speler eveneens aanwezig te zijn.

Wedstrijden

 1. Binnen de jeugdwerking wordt ernaar gestreefd om een zo evenwichtig mogelijke speelgelegenheid verdeling te maken over gans het seizoen. Iedere jeugdspeler, die de trainingen volledig bijwoont en niet gekwetst is, krijgt over het volledige seizoen minstens 50 % speelgelegenheid !. “Dragende en spelbepalende” figuren gaan wellicht op het einde van de rit wat meer speelminuten gekregen hebben. Vanaf de U16 kan dit percentage afwijken. Iedere speler die geselecteerd is voor de wedstrijden speelt minstens 50 % van de wedstrijdduur.
 2. Winnen is belangrijk en leuk…maar niet ten koste van de opleiding. Kampioen spelen is de kers op de taart, maar de manier waarop er gevoetbald wordt is veel belangrijker!
 3. Iedere trainer mag een speler onmiddellijk vervangen bij gebrek aan fair-play of een verkeerde wedstrijdmentaliteit. Geen enkele speler wordt vervangen omdat hij een sportieve fout beging. “Al doende leert men “ is een gezegde dat bij de jeugdopleiding zeker van toepassing is.
 1. De trainers zullen positief coachen. Vertrouwen geven aan een speler is hierbij belangrijk.
 2. Selectie van de spelers voor de wedstrijd gebeurt naast de individuele kwaliteit op basis van aanwezigheid op training, mentaliteit op training en gedrag. Gezien VW Hamme interprovinciaal voetbal speelt vragen wij hiermee rekening te houden inzake de speelkalender en het plannen van uitstappen. Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt. Beslissing hangt af van de trainer. Bij het te laat komen, wordt er verwacht dat er contact wordt opgenomen met de trainer.
 3. Wedstrijdkledij: Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan met een propere outfit, inclusief zijn voetbalschoenen. De wedstrijdkledij wordt op de club gewassen en bijgehouden. Spelers nemen de wedstrijdkledij niet mee naar huis.
 4. Kledij wedstrijden:
 • Uniformiteit geeft aan onze club een bepaalde uitstraling. Ieder seizoen zijn er bereidwillige sponsors die hun bijdrage aan onze jeugdwerking geven. In return willen deze mensen dan ook dat hun reclame overal bij de wedstrijden goed in het oog valt.
 • Wanneer we een wedstrijd gaan spelen wordt de kledij van de club gedragen. Na de wedstrijd wordt de voorziene kledij opnieuw gedragen.
 • Wanneer een kledingstuk verloren of te klein is, dient een nieuwe te worden aangeschaft.
 1. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijd, opwarming en bespreking.
 2. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. Indien een speler wegens onsportief gedrag een rode kaart krijgt, dan zal door de club een bijkomende sanctie opgelegd worden.
 3. Het Respect en Gedrag tijdens wedstrijden tegenover de scheidsrechter of wedstrijdleiding moet onberispelijk zijn. Inbreuken hierop kunnen aanleiding geven tot sancties genomen binnen de club. Ga er van uit dat de scheidsrechter altijd het beste van zichzelf probeert te geven. Dat wordt ook van de spelers verwacht.
 4. Vóór de wedstrijden leeft de speler de afspraken na met betrekking tot voeding en drank. Eet een gezonde maaltijd en bouw zeker voldoende tijd in tussen de laatste maaltijd en de wedstrijd.
 5. Alle sieraden worden verwijderd voor de wedstrijd.

Andere gedrag- en leefregels voor spelers

 1. Voor testwedstrijden of -trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van de club vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van onze club én omwille van de verzekering voor de speler.
 2. Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie (incl. de geparkeerde wagens op de parking) kunnen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.
 3. Opzettelijk toegebracht lichamelijke schade aan derden (slaan, niet-voetbal bewegingen, etc…) kan niet getolereerd worden en kan leiden tot verdere procedure tot sanctionering door de club.
 4. Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan medespelers en medewerkers kan bestraft worden door het jeugdbestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler.
 1. Het gebruik van alcoholische dranken door jeugdspelers is in principe verboden ! Op de training of wedstrijd komen onder invloed krijgt als eerste sanctie het wegsturen van de training , bij wedstrijden verschijn je niet op het wedstrijd blad.
 2. Drugsgebruik is te allen tijde verboden !
 3. Club loyaliteit: elke speler is loyaal aan VW Hamme. Dit uit zich in gedrag, houding en uitspraken in alle kwesties aangaande de club. Social media is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Wij willen het gebruik hiervan zeker niet verbieden maar enkele richtlijnen opstellen.
 • Communicatie over opstellingen, selecties en afspraken gebeuren steeds via Pro Soccer Data
 • Op geen enkele manier kan de club, trainers of spelers via de social media in diskrediet gebracht worden. De club eist hier onvoorwaardelijke loyaliteit.
 • Het volgen van de club op facebook en instagram is zeker een meerwaarde. Filmpjes en/of foto’s kunnen altijd doorgestuurd worden.

Bij uitgesproken ongepast gedrag, totaal gebrek aan inzet en/of herhaaldelijke slechte evaluaties, kan het jeugdbestuur een trainer, speler of ploegverantwoordelijke met onmiddellijke ingang uitschrijven.

Vragen over dit charter? Contacteer zeker het jeugdbestuur (jeugd@vwhamme.be).